למד עוד

חובת הרשות המקומית

חוק האריזות מחייב את האחראים לפינוי פסולת בישראל, ביניהם הרשויות המקומיות, לקבוע וליישם הסדרי הפרדה, איסוף ופינוי של פסולת אריזות וזאת החל מיום 1.3.2011.

על פי מדיניות המשרד להגנת הסביבה, הרשויות המקומיות רשאיות לקבוע אחד מהסדרי ההפרדה לפסולת האריזות.

להלן הסדרי ההפרדה לפסולת האריזות:

  1. "רטוב - יבש"
  2. "שלושה זרמים" או "פסולת אריזות" (פח כתום)
  3. "זרמים ייעודיים" (בכפוף לאישור תמיר)

אי קביעת אחד מההסדרים הנ"ל הינה עבירה על הוראות חוק האריזות.

בנוסף, חוק האריזות קובע כי כל אחת מהרשויות המקומיות מחוייבת להתקשר בהסכם עם גוף מוכר, במסגרתו אמור הגוף המוכר לממן את הסדרי ההפרדה, האיסוף ופינוי פסולת האריזות כפי שנקבעו על ידי הרשויות המקומיות.
נוסח הסכם זה ותנאיו חייבים להיות מאושרים על ידי המשרד להגנת הסביבה ותנאיו חייבים להיות שיוויוניים.

המשרד להגנת הסביבה אישר את ההסכם ונספחיו שהוגשו על ידי תמיר ומובאים בנוסח המצורף:

במסגרת ההכרה החדשה של תמיר מיום 1.12.2021, אישר המשרד להגנת הסביבה נספח שינויים חדש מחייב להסכם אחראי לפינוי פסולת. בהתאם, נדרשת כל רשות מקומית, לחתום על נספח השינויים החדש המצ"ב בנוסף לחתימה על הסכם ההתקשרות.

הסכם התקשרות הגוף המוכר עם אחראי לפינוי פסולת

נספח שינויים 

נספחים לנספח שינויים

נספח שינויים חדש - הכרה 2021