למד עוד

חוק האריזות

החוק להסדרת הטיפול באריזות התשע"א - 2011 ("חוק האריזות") מטיל, בין היתר, על יצרן/יבואן של מוצרים ארוזים או אריזות שירות, למחזר פסולת אריזות של המוצרים הארוזים או אריזות השירות שייצרו או ייבאו בהתאם ליעדי מחזור הקבועים בחוק האריזות (יעדים שונים לחומרי אריזות שונים).

כמו כן נדרשים היצרן/יבואן לדווח דיווחים חצי שנתיים ושנתיים על המוצרים הארוזים או אריזות השירות שנמכרו על ידם בישראל בכל שנה, בהתאם לדרישות שנקבעו בחוק האריזות והמשרד להגנת הסביבה.

חוק האריזות אף קובע כי לשם קיום חובותיהם הנ"ל, נדרשים יצרן/יבואן להתקשר בהסכם עם חברה אשר קיבלה "הכרה"(רישיון) מהמשרד להגנת הסביבה כ-"גוף מוכר", ואשר, תפעל לקיום חובותיהם הנ"ל של היצרן/יבואן.

אי ביצוע התקשרות עם "גוף מוכר" מהווה עבירה על חוק האריזות ועלולה לגרור קנסות.

נוסח החוקהחוק להסדרת הטיפול באריזות, התשע"א - 2011

מהן מטרות החוק?

מטרת החוק להביא לצמצום כמות הפסולת הנוצרת מאריזות, למנוע את הטמנתה ולעודד שימוש חוזר באריזות המועברת להטמנה.

מהו גוף מוכר?

חברה לתועלת הציבור (חל"צ) שאינה פועלת למטרות רווח, אשר הוכרה על ידי המשרד להגנת הסביבה כ-"גוף מוכר", ושמטרתה היחידה הינה ביצוע חובות היצרן/יבואן על פי חוק האריזות.