תמיר מחזור - מדריך אריזות

תמיר מחזור מדריך אריזות

יצרנים ויבואנים יקרים, "מדריך האריזות" של תמיר נכתב בשבילכם כדי להנגיש את כל הידע והמידע הדרוש לכל יצרן / יבואן המיישם את חובתו בחוק האריזות על מנת שתוכלו להכין את הדיווחים ביעילות ובאופן מדוייק. במדריך הושקעה מחשבה רבה בכדי לכלול את מגוון הסוגיות שעלו מכם לאורך השנים, כולל התייחסות לסוגי האריזות וההחרגות הקיימות, ובכך להקל עליכם ולפשט עבורכם את ההתנהלות בתהליך הדיווח. כמו כן, תוכלו למצוא במדריך פירוט של שלוש שיטות הדיווח הקיימות, תוך המחשת אופן הדיווח בכל שיטה, ואף דוגמאות מספריות. כל יצרן / יבואן יוכל להתעמק בשיטת הדיווח הרלוונטית עבורו. אנו בטוחים שתמצאו במדריך זה ערך רב והוא יאפשר לכם התנהלות עצמאית וקלה יותר בתהליך הדיווח. צוות יצרנים ויבואנים ממשיך לעמוד לשירותכם, מוזמנים לפנות אלינו בכל נושא. בברכה, אלון טל משנה למנכ"ל וסמנכ"ל כספים 2

תוכן עניינים: 3 תוכן עניינים 4 מבו א 5 הגדרו ת 8 מועדי דיווח לתמיר 9 שיטות דיווח על אריזות חד פעמיות 3 11 שיטת הדיווח המפורטת 21 שיטת הדיווח לפי מחזור מכירות 24 שיטת הדיווח המצומצמת 26 אריזות רב פעמיות 28 מותג פרטי 30 אריזות שירות נספחים : 34 – אריזה או לא אריזה 1 נספח 38 – נספח הדיווחים 2 נספח 42 – טבלת סוגי הפלסטיק 3 נספח 43 – נוהל פטור למשקל מזערי 4 נספח 46 – טבלת משפחות מוצר 5 נספח 47 – טבלת סוגי אריזה 6 נספח 48 – נוסח אישור רו"ח לדיווח בשיטה המפורטת 7 נספח 49 - נוסח אישור רו"ח לדיווח על פי מחזור 8 נספח 50 - נוסח אישור רו"ח לדיווח בשיטה המצומצמת 9 נספח 3

.01.01.2012 ובפועל מיושם החל מה - 2011 חוק האריזות נחקק ב- • על כל יצרן ו/או יבואן לדווח על משקל האריזות של המוצרים הארוזים ו/או אריזות השירות שהכניס לשוק המקומי (בייבוא ו/או בייצור) בהתאם לפורמט הדיווח שקבע המשרד להגנת הסביבה. • חובת הדיווח על אריזות השירות היא על יצרן/יבואן של אריזות השירות. • שהכניס לשוק המקומי וכן על כמות משקל האריזות החד-פעמיותעל כל יצרן/יבואן לדווח על . יש לשים לב שמדובר בשני דיווחים נפרדים כשהדיווח של באריזות הרב-פעמיותהשימושים האריזות הרב-פעמיות הוא אינפורמטיבי בלבד, איננו חלק מיעדי המחזור ולא נדרש בגינו תשלום של דמי הטיפול. על מי חלה חובת חוק האריזות? יצרן ו/או יבואן של מוצרים ארוזים יצרן ו/או יבואן של אריזות שירות )Private label בעל מותג פרטי שמייצר באמצעות אחר ( • אריזות של מוצרים לייצוא אינן חלק מהדיווח על משקל האריזות. מי הוא יצרן על פי חוק האריזות? יצרן הינו כל מי שמייצר מוצרים ארוזים ו/או אריזות שירות. במוצרים ארוזים, יצרן הוא לא רק מי שמייצר בעצמו, אלא גם מי שמייצר באמצעות אחר .)Private label( מיהו יבואן על פי חוק האריזות? יבואן הינו כל מי שמייבא מוצרים ארוזים ו/או אריזות שירות. מבוא: ההגדרות, המידע והנתונים במדריך האריזות נבחנו ואושרו על ידי המשרד להגנת הסביבה והם מעודכנים נכון ליום פרסום מדריך זה. 4

הגדרות: מוצר שארוז באריזה שאינה אריזת שירות, המיועד למכירה, לשיווק או לייצור מוצר אחר בישראל (כולל מוצרים שמהווים חומרי גלם), לרבות העברה למשתמש הסופי, בתמורה או שלא בתמורה. חפץ וכל חומר שהוא, המשמש או שנועד לשמש עטיפה או כלי קיבול למוצר או שנועד לשמש לנשיאת מוצר, להצגתו או להגנה עליו, ושמתקיימים לגביו תנאים אלו: . הוא אינו מהווה חלק בלתי נפרד מהמוצר ואינו חיוני לצורך השימוש במוצר. 1 . הוא אחד מאלה: 2 א. אריזת מכירה - אריזה שנועדה לצרכי מכירה למשתמש הסופי או לצרכן, בנקודת המכירה. דוגמאות: גביע מעדן חלב או בקבוק המכיל חומרי ניקוי. ב. אריזה קבוצתית - אריזה שנועדה לרכז בנקודת מכירה כמה מוצרים למכירה, שאפשר להפרידה מהמוצרים בלי להשפיע על תכונותיו של כל מוצר או על אריזת המכירה שלו, בין שהמוצרים נמכרים בנקודת המכירה למשתמש הסופי או לצרכן יחד עם האריזה הקבוצתית ובין שהיא משמשת לחידוש מלאי המוצרים בנקודת מעדני חלב 8 בקבוקי שתיה או 6 המכירה. דוגמאות: אריזה המאגדת (ולא אריזות המוצרים עצמם). ג. אריזת הובלה - אריזה שנועדה לאפשר נשיאה או הובלה של כמה מוצרים למכירה או של אריזות קבוצתיות, כחלופה לטיפול ידני בהם ולשם מניעת גרימת נזק כתוצאה מהובלתם, והכול למעט מכולות המיועדות להובלה ביבשה, באוויר או בים. דוגמאות: סטרץ’ לחיזוק משטח הסחורה, קרטונים לשינוע מספר יחידות למכירה בנקודת ממכר. ד. אריזת שירות - אריזה המיועדת למכירה או לשיווק בישראל, שהשימוש בה לאריזת המוצר מתבצע שלא בעת תהליך הייצור. דוגמאות: שקיות קופה, אריזות פיצה בפיצריות, אריזות גלידה בגלידריות, אריזות במעדניות, אריזות טייק-אווי למיניהן, אריזות שנעשה בהן שימוש על ידי חברות הפצה וכדומה. ה. אריזה רב - פעמית - אריזה שנועדה לשימוש חוזר בידי יצרן ו\או יבואן. מוצר ארוז אריזה האריזה מושלכת בבית הלקוח האריזה מושלכת בבית עסק 5

כאשר הייצור/יבוא נעשה באמצעות "אחר", צד ג', ישנה אחריות הדדית גם של בעל המותג הפרטי וגם של יצרן/יבואן המותג הפרטי. בעל המותג הפרטי ויצרן/יבואן המותג הפרטי צריכים לקבוע בהסכם ביניהם מי מבניהם ידווח על משקל האריזות של מוצרי המותג הפרטי. מותג פרטי על אריזות חומרי הגלם מיבוא או מייצור יש לדווח תחת הזרם המסחרי. (חובת הדיווח היא על היצרן או אין לכלול בדיווח אריזות של חומרי גלם שנקנו מספק מקומי היבואן של חומר הגלם). חומרי גלם חוק האריזות עוסק באריזות העשויות מהחומרים הבאים: נייר/קרטון, זכוכית, פלסטיק מתכת, עץ יחד עם זאת, הנחיות הדיווח מפרידות לתת קבוצות מתוך החומרים הראשיים: . נייר/קרטון, קרטוניות משקה 1 . זכוכית – שקופה/צבעונית 2 - טבלת סוגי הפלסטיק 3 פלסטיק אחר - ראו נספח ,PET ,HDPE ,LDPE ,PP ,PS . פלסטיק – 3 . מתכת 4 . עץ 5 . חומר אחר (כל חומר שאינו אחד מהחומרים הנ”ל, ו/או תרכובת של מספר חומרים 6 , ו/או אריזות המיוצרות מחומרים טבעיים/מתכלים). 1–5 מהרשימה של סוגי החומרים של האריזות א. נדרש לכלול בדיווח מוצר שנארז באריזה נוספת לצורך שינוע בין מחסנים (כולל אריזות מוצרים שכחלק מתהליך הייצור עוברים מנקודה אחת לנקודה אחרת). ב. נדרש לכלול בדיווח מוצר שנארז באריזה חדשה בתחומי המפעל/מחסן/מרלו"ג... ג. נדרש לכלול בדיווח אריזה שהיצרן/יבואן הסיר ובמקומה ארז מחדש (יש לדווח גם על האריזה שהוסרה). ד. נדרש לכלול בדיווח כל אריזה נוספת שהיצרן/יבואן הוסיף למוצר. אירוז פנים יצרן/יבואן שמשקל האריזות של המוצרים הארוזים ו/או של אריזות השירות שמכר בשנה אינו ק"ג מוגדר "יצרן/יבואן זעיר". 1000 עולה על באפשרותו של "יצרן/יבואן זעיר" להתקשר עם הגוף המוכר או לדווח למשרד להגנת הסביבה כי .4 הינו "יצרן/יבואן זעיר" בהתאם לנוהל פטור למשקל אריזות מזערי - ראו נספח יצרן/יבואן זעיר הגדרות: 6

אין לכלול בדיווח את משקלי האריזות של מוצרים שחזרו והופחתו מהמכירות. המוצר נמכר, יצא מהמפעל/מחסן/מרלו"ג והוחזר ליצרן/יבואן? - אין לכלול בדיווח. אין לדווח משקל שלילי בדיווח על משקל האריזות. החזרות אין לכלול בדיווח את משקלי האריזות של מוצר/חומר גלם שהושמד. השמדות אין לכלול בדיווח אריזות של מוצרים שמהווים פחת ייצור, או מרכיבי אריזה המהווים פחת ייצור. פחת (עפ”י ההגדרות בחוק חומרים מסוכנים) אריזות של מוצר שהינו חומר מסוכן, . חומר מסוכן 1 לרבות חומר רדיואקטיבי וחומר ציטוטקסי, אלא אם הוא מיועד לשימוש ביתי. דוגמאות: • בקבוק אקונומיקה שנזרק אצל הצרכן הביתי – נכלל בחוק האריזות ולכן נדרש בדיווח, לעומת חומר ניקוי המכיל חומר מסוכן המיועד לשימוש תעשייתי כדוגמת מפעלים, מחסנים וכדומה (נחשב זרם מסחרי) – מוחרג מהחוק. • - חומר כימי מעולם התרופות שהורס תאים. חומר ציטוטוקסי • .מהווים אריזה ונדרשים בדיווח מכלי גז חד פעמיים לגזיות – • מצברי מכוניות - מהווים מוצר ולכן אינם נדרשים בדיווח. . חוק הפיקדון 2 כל אריזת משקה הנכללת בחוק הפיקדון מוחרגת מחוק האריזות. יש לשים לב כי יש לכלול בדיווח אריזות נלוות שאינן כלולות בחוק הפיקדון. דוגמאות לאריזות נלוות של מוצרים הכלולים בחוק הפיקדון: החרגות . חומר נפץ 3 אריזה של חומר נפץ יש להחריג מחוק האריזות. קרטון אריזה קבוצתית/הובלה קרטון אריזה קבוצתית/הובלה אריזת שרינק קבוצתית/הובלה אריזת שרינק קבוצתית/הובלה אריזת סטרץ' לעיטוף משטחים אריזה מהודרת מארזי חג הגדרות: חברות אלו מעבירות מוצרים ארוזים ליעד הקצה שלהם ובחלק מהמקרים אורזות מוצרים שונים באריזה נוספת לשם ההפצה שלהם. האריזות הנוספות שבהן חברת ההפצה עושה שימוש נחשבות כאריזות שירות וחובת הדיווח עליהן היא של יצרן/יבואן אריזות השירות. חברות הפצה/לוגיסטיקה 7

* שימו לב, בכל תקופת דיווח יש לדווח על האריזות החד פעמיות וגם על האריזות הרב פעמיות (דיווחים נפרדים). אינו מצריךרב פעמיות* דיווח שנתי של אריזות אישור רו"ח. מועדי דיווח לתמיר דיווח בגין חודשים ינואר – יוני את הדיווח יש להצהיר במערכת במהלך חודש יולי חציון ראשון: יולי דיווח בגין חודשים יולי – דצמבר את הדיווח יש להצהיר במערכת במהלך חודש ינואר (של השנה העוקבת) חציון שני: ינואר נדרש להיות מבוקר ע״י רו״ח חיצוני בגין חודשים ינואר – דצמבר של השנה שהסתיימה. את הדיווח יש להצהיר במערכת במהלך החודשים מרץ – אפריל (של השנה העוקבת) דיווח שנתי: מרץ - אפריל על היצרנים והיבואנים לדווח על משקל האריזות שהכניסו לשוק המקומי בכל חציון. כמו כן, יש לדווח את הדיווח השנתי כשהוא מבוקר על ידי רו"ח חיצוני, דיווחים בשנה. 3 סה"כ 8

שיטות דיווח 3 אריזות חד פעמיות 9

* מעבר בין שיטות דיווח אפשרי אחת לחמש שנים, אלא אם אינכם עומדים יותר בתנאי שיטות הדיווח המקלות ואז יש לעבור לשיטת הדיווח המפורטת. שיטת ברירת המחדל - דיווח על משקל כלל האריזות ביחידת משקל טון, כולל הכנת מפרטי אריזה לכל מוצר נמכר בזרם הביתי. דיווח על משקל האריזות בהתאם לאחוז השינוי במחזור המכירות הכולל, ביחס לשנת הבסיס שנים (שנה ראשונה של כל תקופת הכרה) 5 ל – 1 שדווחה בשיטה המפורטת. בכל מקרה, יש להעביר דיווח בשיטה המפורטת. טון בשנה. 300 רלוונטי ליצרנים/יבואנים שמשקל האריזות השנתי שלהם נמוך מ – דיווח לפי כמות יחידות מכר. מיליון ש"ח בשנה ושכלל 40 רלוונטי ליצרנים/יבואנים שמחזור המכירות השנתי שלהם נמוך מ – המוצרים שלהם מיועדים לשימוש בזרם הביתי. מוצרים המיועדים לצריכה ביתית: קטגוריות לסוגי האריזה 3 – זרם ביתי זרם מסחרי אריזת הובלה אריזת הובלה *תוצג בזרם המסחרי אריזה קבוצתית אריזת מכירה . מפורטת: 1 . מחזור מכירות: 2 . מצומצמת: 3 שיטות דיווח 3 10

. שיטת הדיווח 1 המפורטת .1 11

שיטה זו היא ברירת המחדל לדיווח ורלוונטית לכלל היצרנים והיבואנים. בשיטה זו, על היצרן/יבואן לקבוע מפרטי אריזה לכל מוצר או מספר מוצרים שונים בעלי מאפייני אריזה זהה, ולבצע הכפלה של מפרט האריזה בסך מספר המוצרים שנמכרו מאותו מוצר/מפרט. כמו כן, יפרט היצרן/יבואן את משקלי האריזות שהכניס לשוק המקומי (ביחידת מידה של טון) בחלוקה לקטגוריות האריזה וסוגי החומרים של האריזות. מאיפה מתחילים? יש לסווג את המוצרים לפי ייעודם – זרם ביתי (מוצר המיועד לצריכה ביתית) וזרם מסחרי (מוצר המיועד לשימוש תעשייתי, מסחרי וכדומה). לאחר מכן, יש לקבוע את מפרטי האריזה של כלל המוצרים. ) כפי שנקבעים ע"י יצרן המוצר או כפי BOM יצרן - ניתן להשתמש בנתוני עץ המוצר ( שמתקבלים מיצרן האריזה. יבואן - ניתן לבקש את מפרטי האריזות מהיצרן בחו"ל. במידה ולא ניתן לקבל את נתוני מפרטי האריזות יש לבצע שקילה עצמית של אריזות המוצרים. ידווחו לפי משפחת המוצר הרלוונטית בחלוקה לקטגוריות של מכירה/קבוצתית/הובלה בהתאם לסוגי חומרי האריזה. אריזות בזרם הביתי . כלל האריזות ידווחו רק בקטגוריית אריזת ההובלה ובהתאם לסוגי TR ידווחו במשפחת מוצר חומרי האריזה. אריזות בזרם המסחרי* . יש לדווח על אריזות המכירה ואריזות ההובלה של אריזת השירות. SE ידווחו במשפחת מוצר אריזות שירות השיטה המפורטת *שיטת הדיווח של הזרם המסחרי נבחנת על ידי המשרד להגנת הסביבה וככל שיהיו שינויים בשיטת הדיווח נדאג לעדכן. 12

הנחיות לשקילה עצמית יש לשקול כל אריזה בנפרד. א . יש להפריד בין סוגי חומרי האריזה השונים (לדוגמא: צנצנת זכוכית - יש לשקול את מכסה ב . המתכת ובנפרד את צנצנת הזכוכית). ג. לכל מוצר המיועד לזרם הביתי יש לסווג את האריזות בהתאם לקטגוריות – מכירה/ קבוצתית/הובלה לצורך האמור לעיל: • יש להשתמש במשקל בעל יכולת דיוק ברמה הנדרשת של גרמים בודדים, או יותר מכך (תלוי בסוג המוצר וסוגי האריזות). • יש לבצע הליך תיעוד של כל אריזה, כלומר, לצלם כל אריזה בזמן שקילתה. הצילום ישמש כאסמכתא לצורך הביקורת. • יש לשמור את הנתונים במערכות המידע הממוחשבות של החברה (שמירת הנתונים תהיה של כלל מפרטי האריזות של כל מוצר). • במידה ויש למוצר אריזה קבוצתית, יש לשקול גם אותה והיא מהווה חלק בלתי נפרד ממכלול .16 האריזות של המוצר. פירוט ניתן לראות בדוגמא בעמוד • אריזת הובלה יש לשקול גם כן, ולקחת בחשבון את החלק היחסי של אריזת ההובלה עבור .15 מוצר יחיד. ראו דוגמא בעמוד ריזת הובלהא 13

על היצרן/יבואן להקים לכל מוצר ו/או מוצרים בעלי מאפייני אריזה זהה גיליון אריזה. גיליון אריזה- מפרט אריזה למוצר בודד גיליון זה מפרט את מרכיביה השונים של האריזה לכל מוצר או משפחת מוצרים בעלי מאפייני אריזה זהה. בגיליון זה יפורטו נתוני האריזה בחלוקה לקטגוריות האריזה (אריזת מכירה, אריזה קבוצתית, אריזת הובלה) ולפי סוגי החומרים המרכיבים כל אחת מהן. גיליון האריזה מתייחס למרכיבי האריזה החד פעמיים בלבד ואינו כולל מידע לגבי האריזות הרב פעמיות. גיליונות האריזה יעודכנו ע"י היצרן/יבואן במערכת הדיווח של תמיר, בכל תקופת דיווח. • הקמת גיליון אריזה יעשה עבור כל מוצר בזרם הביתי. • היצרן/יבואן יציין את משקל אריזות המוצר תוך אבחנה בין קטגוריות האריזה השונות (מכירה/קבוצתית/הובלה) וסוגי החומרים השונים. • כל מוצר שנקים לו גיליון אריזה יסווג למשפחת המוצר הרלוונטית לו. לדוגמה: שמן זית יסווג .5 -שמן ושומנים. ראה טבלת משפחות מוצר - נספח A.5 תחת משפחה • -14 כל אריזת מכירה תסווג עם קוד סוג אריזה. לדוגמה: שמן זית יסווג תחת קוד סוג אריזה .6 בקבוק זכוכית מתחום המזון (לא למשקאות) - ראה טבלת סוגי אריזות - נספח • .)kg ) או קילוגרם ( gr את משקלי האריזות בגיליון האריזה, ניתן להזין ביחידת מידה גרם ( בזרם הביתי 14

דוגמה לאיסוף נתונים על מוצר שמיועד לזרם הביתי: גרם: 350 ניקח לדוגמה את המוצר ממרח שוקולד - ממרחים ריבות ודבש. A.1 נסווג את המוצר תחת משפחה - צנצנת זכוכית. אריזת המכירה של המוצר מורכבת מצנצנת זכוכית ששוקלת 2 קוד סוג אריזה גרם. 15 ששוקל PP גרם וממכסה מחומר 250 צנצנות. 20 גרם ובתוכו 500 אריזת ההובלה של המוצר היא קרטון מאסטר שמשקלו גרם קרטון. 25 הוא אחדלפיכך, המשקל היחסי של אריזת ההובלה עבור מוצר אריזת הובלה צנצנות 20 מכילה ממרח שוקולד גרם 250 זכוכית - גרם 15 מכסה- משקל אריזת ההובלה של אריזת מכירה בודדת משקל אריזת המכירה של מוצר בודד יחידת מידה מדווחת )gr/kg( משקל המוצר )KG( קוד סוג אריזה (מתוך רשימה קבועה) קוד משפחת מוצר (מתוך רשימה קבועה) שם/תיאור המוצר מק"ט אריזת מכירה (כל מק"ט שנקבע ע"י היצרן/יבואן) נייר/קרטון PP זכוכית שקופה 25 15 250 gr 0.35 2 A.1 ממרח שוקולד 11111 ** פורמט אקסל לגיליון אריזה ניתן להוריד ממערכת הדיווח או מהאתר של תמיר. כדי שניתן יהיה לטעון את נתוני גליונות האריזה מקובץ האקסל למערכת הדיווח, יש לשמור על פורמט אחיד, כלומר, אין לשנות את מבנה הקובץ (להוסיף/להוריד עמודות/שורות), הנתונים צריכים להופיע כ'ערכים בלבד' ללא נוסחאות וללא אפסים (אם תא מסויים אינו רלוונטי, יש להשאירו ריק). * המשקלים המתוארים בדוגמה לא מאפיינים מוצר אמיתי ואין להתבסס עליהם בחישוב הנתונים. 15

בניית גיליון אריזה למוצר שיש לו אריזה קבוצתית: אריזה קבוצתית היא אריזה שמאגדת מספר מוצרים למכירה. אפשר להפרידה מהמוצרים בלי להשפיע על תכונותיו של המוצר או על אריזת המכירה שלו. האריזה הקבוצתית נזרקת בביתו של הצרכן ולכן היא מוגדרת בזרם הביתי. מעדני חלב/ רביעיית טונה (ולא האריזות הישירות 8 בקבוקי שתיה/ 6 דוגמאות: אריזה המאגדת אריזת מכירה). = של המוצרים עצמם במידה ולמוצר יש אריזה קבוצתית, יש לבנות למוצר המאגד גיליון אריזה נפרד מהגיליון של המוצר הבודד. ) – נסווג את המוצר תחת 4 גרם ליחידה* 160 גרם ( 640 ניקח לדוגמה את המוצר רביעיית טונה - קופסת 10 - בשר, דגים (טרי, קפוא, בקופסת שימורים או מוכן). קוד סוג אריזה A.9 משפחה גרם (כולל 35 פחיות מתכת שכל אחת מהן שוקלת 4 פח. אריזת המכירה של המוצר מורכבת מ- גרם. האריזה הקבוצתית של המוצר 140 המכסה והפותחן) לכן סה"כ משקל אריזה המכירה הוא גרם. בנוסף, אריזת ההובלה של המוצר 18 מוצרים והיא שוקלת 4 היא עטיפת הקרטון שמאגדת אריזות קבוצתיות. לפיכך, משקל אריזת 12 גרם ובתוכו נכנסות 420 היא קרטון מאסטר שמשקלו .)35=420/12( גרם קרטון 35 ההובלה של מוצר אחד (רביעייה) הוא משקל אריזת ההובלה של אריזת מכירה בודדת משקל אריזת המכירה של מוצר בודד יחידת מידה מדווחת )gr/kg( משקל המוצר )KG( קוד סוג אריזה קוד משפחת מוצר שם/תיאור המוצר מק"ט אריזת מכירה נייר/קרטון נייר/קרטון מתכת 35 18 140 gr 0.64 10 A.9 רביעיית פחיות טונה 22222 * המשקלים המתוארים בדוגמה לא מאפיינים מוצר אמיתי ואין להתבסס עליהם בחישוב הנתונים. 16

חישוב נתוני הדיווח כעת יש לחשב את משקל האריזות הכולל, בחלוקה למשפחות מוצר, לתקופה הרלוונטית: נכפיל את מספר היחידות שנמכרו מכל מוצר בכל סוגי חומרי האריזה. יחידות של ממרח שוקולד. 10,500 נמכרו 2022 לדוגמה: בחציון הראשון של שנת גרם של זכוכית. 2,625,000 = יחידות מוצר שנמכרו 10,500 גרם של צנצנת זכוכית כפול 250 .PP גרם של 157,500 = יחידות מוצר שנמכרו 10,500 גרם של מכסה כפול 15 גרם קרטון. 262,500 = יחידות מוצר שנמכרו 10,500 גרם של קרטון אריזת הובלה כפול 25 שימו לב , ) בלבד. ton את משקלי האריזות בדיווחים התקופתיים יש להזין במערכת ביחידת מידה טון ( )1,000,000( ) נחלק במיליון ton ) ליחידת מידה טון ( gr בכדי להמיר נתונים מיחידת מידה גרם ( )1,000( ) נחלק באלף ton ) ליחידת מידה טון ( kg בכדי להמיר נתונים מיחידת מידה ק"ג ( כלומר: טון זכוכית 2.625 = גרם זכוכית 2,625,000 PP טון 0.1575 = גרם 157,500 טון קרטון 0.2625 = גרם קרטון 262,500 PP 17

הזנת הנתונים בדיווח התקופתי: הדיווח התקופתי נעשה בחלוקה למשפחות מוצר. במידה ויש מספר מוצרים ששייכים לאותה משפחה, יש לסכום יחד את משקלי האריזות בהתאם לקטגוריית האריזה וסוג החומר. "משקל המוצרים" בטבלה מטה מתאר את סך משקל המוצרים נטו. בדוגמה של ממרח השוקולד, 3.675 = גרם מוצר 3,675,000 = יחידות מוצר שנמכרו 10,500 גרם כפול 350 הממרח עצמו שוקל טון מוצר. חישוב לפי מכר או רכש? הדיווח נדרש להתבסס על נתוני מכר, במידה ומדובר במלאי מהיר ניתן לדווח לפי נתוני הרכש. מלאי שתהליך ההתחדשות שלו נעשה בטווח של שנה. במקרה של מלאי מהיר ניתן לדווח על פי נתוני הרכש בכפוף לביקורת ואישור של רו"ח חיצוני. משקל אריזת ההובלה של אריזת המכירה בטון משקל אריזת המכירה בטון משקל המוצרים (טון נטו) מספר המוצרים שנמכרו בתקופת הדיווח קוד משפחת מוצר נייר/קרטון PP זכוכית שקופה 0.2625 0.1575 2.6250 3.6750 10,500 A.1 * הטבלה מתארת את הנתונים מהדוגמה לעיל של החציון כאשר המוצר היחיד שמדווח הוא ממרח שוקולד (ללא אריזה קבוצתית). ** פורמט אקסל לדיווח תקופתי ניתן להוריד ממערכת הדיווח ומאתר תמיר. כדי שניתן יהיה לטעון את קובץ האקסל למערכת הדיווח יש לשמור על פורמט אחיד, אין לשנות את מבנה הקובץ (להוסיף/להוריד עמודות/שורות), הנתונים צריכים להופיע כ'ערכים בלבד' ללא נוסחאות, ללא אפסים (אם תא מסויים אינו רלוונטי, יש להשאירו ריק). מלאי מהיר 18

דיווח זה מיועד ליצרן/יבואן המוכר מוצרים לזרם התעשייתי ו/או עבור יצרן/יבואן המייבא באופן ישיר חומרי גלם ארוזים המשמשים אותו לייצור מוצריו. . כלל TR אריזות של מוצרים אשר מיועדים לשימוש בתעשייה ידווחו תחת משפחת מוצר האריזות ידווחו בקטגוריה של אריזת הובלה. יש לדווח על משקל האריזות בהפרדה לפי סוגי החומרים השונים. למוצרים שמיועדים לזרם המסחרי אין צורך לעדכן במערכת גיליונות אריזה (מומלץ לבנות בסיס נתונים שיכלול את מפרטי האריזה של מוצרי החברה). אופציה לשקילה ממוצעת בזרם המסחרי – ניתן לקבץ קבוצות מוצרים בעלי מאפייני אריזה דומים. לכל קבוצה עושים שקילה ממוצעת של מספר מוצרים, בהפרדה לסוגי החומרים השונים. בתהליך זה יש להתייעץ עם רואה החשבון המבקר את הנתונים. בזרם המסחרי* אריזות בעלות מאפיינים דומים- דיווח בזרם המסחרי לנספח הדיווחים להסכם יצרן/יבואן (להלן "הנספח") ניתן לקבוע משקל ממוצע 3.1.1.6 על פי סעיף על פי סוג חומר לקטגוריות מוצרים בזרם המסחרי בעלי מאפייני אריזה דומים. להלן הסבר ומספר דוגמאות להכנת הדיווח ולמאפייני אריזה דומים: בהכנת הדיווח לזרם המסחרי בלבד ניתן לחלק את מוצרי החברה שעל משקל אריזותיהם יש לדווח לקטגוריות כאשר מאפייני האריזה בכל קטגוריה הינם דומים, על מנת לקבוע את משקל האריזות הממוצע לכל קטגוריה יש לבדוק מפרט אריזות של מספר מוצרים מאותה הקטגוריה מוצרים) ולהכין על פי המשקל הממוצע של המוצרים שנדגמו מפרט אריזה 50 ולא יותר מ- 5%( ממוצע לקטגוריה (על פי סוגי חומרי האריזה ומשקל לכל סוג חומר). כל מוצר חדש ניתן לשיוך לאחת מהקטגוריות שכבר נקבעו במידה ומאפייני האריזה שלו דומים לאותה הקטגוריה. דוגמאות למאפייני אריזה דומים: 1 . מוצרים זהים שנקנים מספקים שונים. 2 . לפחות בין המוצרים 60% גודל האריזה, משקל החומרים וסוגי החומרים זהים בקרוב של גרם עם מוצר שסך משקל האריזות 500 כלומר לא ניקח מוצר שסך משקל האריזות שלו הוא גרם. 300 שלו נמוך מ- 3 . ניתן לקחת מוצרים שבחלק מהם יש סוג חומר אריזה שאינו מופיע במוצרים אחרים מאותה ממשקל אריזת המוצר לדוגמא 50% הקטגוריה כל עוד סוג חומר האריזה הנ"ל אינו עולה על במוצר מסוים מאותה הקטגוריה נעשה שימוש באריזת מתכת וביתר מוצרי הקטגוריה לא גרם וסך משקל 200 נעשה שימוש באריזת מתכת, משקל אריזת המתכת של המוצר הינו ) ולכן ניתן לשייך לקטגוריה. 40% גרם (יחס של 500 אריזות המוצר הינו 4 . ניתן להתייחס לפולימרים השונים בפלסטיק כקבוצה אחת – משקל אריזות פלסטיק. 5 . חומרי גלם שנקנים על פי משקל החומר , ניתן לייחס מאפייני אריזה דומים לכל חומרי הגלם .)20% באותה קבוצת משקל (בטווח סטייה של עד *הדיווח בזרם המסחרי נבחן על ידי המשרד להגנת הסביבה וככל שיהיו שינויים נדאג לעדכן. 19

הזנת הנתונים בדיווח התקופתי: .TR יש לסכום יחד את משקלי האריזות בחלוקה לסוגי החומרים, במשפחת מוצר "משקל המוצרים" בטבלה מטה מתאר את סך משקל המוצרים נטו. = יחידות מוצר שנמכרו 40,000 ק"ג כפול 5 בדוגמה של ממרח השוקולד, הממרח עצמו שוקל טון מוצר. 200 = ק"ג מוצר 200,000 משקל אריזות ההובלה משקל המוצרים (טון נטו) מספר המוצרים שנמכרו בתקופת הדיווח קוד משפחת מוצר LDPE HDPE 0.28 12 200 40,000 TR עכשיו אפשר להתחיל חישוב נתוני הדיווח כעת, יש לחשב את משקל האריזות הכולל בחלוקה למשפחות מוצר ולפי סוג החומר בתקופה הרלוונטית. כלומר, נכפיל את מספר היחידות שנמכרו מכל מוצר בכל סוגי חומרי האריזה. לדוגמה: ק"ג. 5 יחידות של ממרח שוקולד 40,000 נמכרו 2021 בחציון השני של שנת .HDPE טון 12 = גרם 12,000,000 = יחידות מוצר שנמכרו 40,000 כפול HDPE גרם של מיכל 300 .LDPE טון 0.28 = גרם 280,000 = יחידות מוצר שנמכרו 40,000 כפול LDPE גרם של 7 * שימו לב כי במקרה של אריזות חומרי גלם מייבוא יש להכפיל את משקל האריזה בכמות היחידות שבהן היה שימוש בתקופת הדיווח. דוגמה לאיסוף נתונים על מוצר שמיועד לזרם המסחרי: (לשימוש תעשייתי של מסעדות, מלונות, ק"ג 5 ניקח לדוגמה את המוצר ממרח שוקולד .TR קונדיטוריות וכו') נסווג את המוצר תחת משפחת מוצר גרם. 300 ששוקל HDPE אריזת המוצר - מיכל מחומר ק"ג. 0.7 ושוקל LDPE המוצר משונע על גבי משטח הארוז בסטרץ' מחומר יחידות מוצר. 100 נניח שבמשטח יש גרם. 7 = ק"ג 0.007 לפיכך משקל אריזת הסטרץ' ביחס למוצר אחד היא * המשקלים המתוארים בדוגמה לא מאפיינים מוצר אמיתי ואין להתבסס עליהם בחישוב הנתונים. 20

לפי מחזור מכירות . שיטת הדיווח 2 21

חישוב דיווח שנתי: X Y Z = T חישוב דיווח שנתי לפי מחזור מכירות: . טון בשנה 300 שיטת הדיווח מתאימה ליצרנים/יבואנים אשר משקל אריזותיהם הכולל נמוך מ- לפי שיטה זו, הדיווח השנתי הראשון של כל יצרן/יבואן יהיה דיווח על פי השיטה המפורטת – דיווח זה נקרא שנת בסיס. בשיטה זו משתמשים במשקלים שדווחו בשנת הבסיס כדי לחשב משקלים יחסיים לתקופת הדיווח הקודמת/הבאה. וכו') יש 2032 ,2027 ,2022 אחת לחמש שנים ובכל שנה ראשונה של כל תקופת הכרה חדשה של תמיר ( לדווח שנת בסיס חדשה, כלומר דיווח בשיטה המפורטת. גם בשיטת דיווח זו כמו בשיטות האחרות (מפורטת ומצומצמת), דיווח שנתי נדרש להיות מבוקר ע"י רו"ח חיצוני כשהאישור לביקורת נדרש להיות תואם לשיטת דיווח זו. את נוסח האישור הנדרש ניתן טון, יש לחזור ולדווח בשיטת 300 . כאשר משקל האריזות השנתי הכולל יהיה גבוה מ- 7 לראות בנספח הדיווח המפורטת בשיטת הדיווח המפורטת או בשיטת הדיווח המצומצמת במידה ועומד בתנאים. מקרא: מחזור כספי בשנה המדווחת. = X מחזור כספי בשנת הבסיס. = Y משקל האריזות של שנת הבסיס (בחלוקה למשפחות מוצר, סוגי אריזה וחומרי אריזה). = Z משקל האריזות לשנה המדווחת. = T שיטת הדיווח לפי מחזור מכירות יחס המחזורים = X Y דוגמה כאשר הדיווח של שנת הבסיס הוא הדיווח 2023 נרצה לחשב משקלים יחסיים לדיווח שנת הוגש דיווח שנתי מבוקר בשיטה המפורטת עם 2022 נניח שבשנת .2022 השנתי המפורט של הנתונים הבאים: משקל אריזת ההובלה של אריזת המכירה בטון משקל אריזת המכירה בטון קוד משפחת מוצר LDPE נייר/קרטון LDPE נייר/קרטון 7 4 10 I.2 1 5 TR 12,000,000 2023 מחזור המכירות הכולל בשנת 10,000,000 (שנת הבסיס) 2022 מחזור המכירות הכולל בשנת 22

משקל אריזת ההובלה של אריזת המכירה בטון משקל אריזת המכירה בטון קוד משפחת מוצר LDPE נייר/קרטון LDPE נייר/קרטון 7 X 1.2 = 8.4 4 X 1.2 = 4.8 10 X 1.2 = 12 I.2 1 X 1.2 = 1.2 5 X 1.2 = 6 TR משקל אריזת ההובלה של אריזת המכירה בטון משקל אריזת המכירה בטון קוד משפחת מוצר LDPE נייר/קרטון LDPE נייר/קרטון 7 X 0.6 = 4.2 4 X 0.6 = 2.4 10 X 0.6 = 6 I.2 1 X 0.6 = 0.6 5 X 0.6 = 3 TR חישוב השינוי: חישוב יחס המחזורים: חישוב דיווח חציוני: 12,000,000 10,000,000 = 1.2 6,000,000 10,000,000 = 0.6 נכפיל את יחס המחזורים בכל אחד מהמשקלים שדווחו בשנת הבסיס. פירוט החישובים: נחלק את המחזור הכספי החציוני של התקופה המדווחת במחזור הכספי השנתי של שנת הבסיס ונקבל את יחס המחזורים. נכפיל את יחס המחזורים בכל אחד מהמשקלים שדווחו בשנת הבסיס: דוגמה כאשר דיווח שנת הבסיס הוא הדיווח השנתי המפורט 2023 לשנת 1 חישוב משקלים יחסיים לדיווח חציון הוגש דיווח שנתי מבוקר בשיטה המפורטת עם הנתונים הבאים: 2022 . נניח שבשנת 2022 של משקל אריזת ההובלה של אריזת המכירה בטון משקל אריזת המכירה בטון קוד משפחת מוצר LDPE נייר/קרטון LDPE נייר/קרטון 7 4 10 I.2 1 5 TR 10,000,000 (שנת הבסיס) 2022 מחזור המכירות הכולל בשנת 6,000,0000 2023 מחזור המכירות הכולל בשנת * המשקלים המתוארים בדוגמא לא מאפיינים מוצר אמיתי ואין להתבסס עליהם בחישוב הנתונים. 23

המצומצמת . שיטת הדיווח 3 24

שיטת דיווח זו מתאימה ליצרן/יבואן שמחזור המכירות השנתי שלו לשוק המקומי נמוך ומוצריו מיועדים לזרם הביתי. ₪ מיליון 40 מהנחיות לאופן איסוף וחישוב הנתונים בשיטה המצומצמת: בכל תקופת דיווח על היצרן/יבואן לדווח על מספר היחידות שמכר מכל משפחת מוצר. לדוגמה: סה"כ כמות מכר למשפחת מוצר כמות מכר ביחידות ייעוד המוצרזרם ביתי/מסחרי קוד משפחת מוצר תיאור המוצר 1,852,570 380,065 ביתי A.1 ממרח תמרים 600,504 ביתי A.1 דבש 872,001 ביתי A.1 ממרח שוקולד 948,000 140,400 ביתי A.8 רוטב סויה 807,600 ביתי A.8 מרק עוף על מוצרים המיועדים לזרם המסחרי יש לדווח בשיטה המפורטת (לא ניתן לדווח עליהם בשיטת הדיווח המצומצמת) מסחרי TR ליטר 3 רוטב סויה קוד משפחת מוצר מספר המוצרים שנמכרו בתקופת הדיווח 1,852,570 A.1 948,000 A.8 הזנת הנתונים בדיווח התקופתי: * מערכת הדיווח תבצע הכפלה של מספר יחידות המכר שדווחו בכל משפחת מוצר במשקל האריזות הממוצע לאותה המשפחה (כפי שנקבע ע"י תמיר ובהתאם לנתונים שמצויים בידה לכלל משפחות המוצר). * יש לקחת בחשבון כי הדיווח שיתקבל יכול להיות שונה (משקל וסוגי החומרים) מזה שהיה מתקבל אם הייתה מתבצעת שקילה בפועל של אריזות המוצרים. בשנה, עליו לעבור לדיווח ₪ מיליון 40 * כאשר מחזור המכירות של היצרן/יבואן יהיה גבוה מ- בשיטת המפורטת או בשיטת הדיווח לפי מחזור מכירות. * המשקלים המתוארים בדוגמא לא מאפיינים מוצר אמיתי ואין להתבסס עליהם בחישוב הנתונים. ההמרה היא על פי טבלאות ישראל 2021 * החל משנת השיטה המצומצמת 25

אריזות רב פעמיות דיווח על 26

אריזה רב פעמית הינה אריזה המיועדת לשימוש חוזר בידי יצרן/יבואן דהיינו, לשימוש נוסף באריזה למטרה שלשמה יועדה בראשונה. בכל תקופת דיווח יש לדווח גם על האריזות הרב פעמיות, כאשר הדיווח הינו על כמות השימושים (כמות יחידות ששווקו) באותה התקופה. דוגמאות לאריזות רב פעמיות: משטח סטנדרטי להובלה (עץ/פלסטיק), חבית, דולב, ארגז, מיכל וכו'. איך מחשבים את כמות השימושים? 1 . ייצרתי מוצרים ומכרתי אותם בשוק המקומי ע"ג משטחים – כל משטח עם סחורה ששווקה נחשב שימוש אחד. אם שיווקתי שוב סחורה על משטח זה, ייחשב כשימוש נוסף. 2 . כאשר משטח חוזר אליי ריק - לא נחשב כשימוש. 3 . ייבאתי סחורות ע"ג משטחים – כל משטח שהגיע עם סחורה עליו נחשב שימוש. 4 . ייצרתי מוצרים ארוזים ומכרתי אותם לחו"ל ע"ג משטחים (כלומר ייצוא) אין לכלול בכמות השימושים. דוגמה: משטחי עץ סטנדרטיים, ייצרתי סחורה ושיווקתי על כל משטח את הסחורה 450 ברשותי .)3*450 =( בתקופה שימושים 1,350 פעמים בתוקפת הדיווח. כלומר, 3 . שימושים 160 = משטחי עץ סטנדרטיים 160 כמו כן, ייבאתי סחורה ע"ג . שימושים 1,510 = 1,350 + 160 לכן סה"כ כמות השימושים שתדווח עבור משטחי העץ בתקופה היא דוגמה להזנת הנתונים של האריזות הרב פעמיות בדיווח התקופתי במערכת הדיווח: הדיווח על האריזות הרב פעמיות הינו אינפורמטיבי: אינו נדרש בתשלום איננו חלק מיעדי המחזור לא נדרש אישור רו"ח בגינו * המשקלים המתוארים בדוגמה לא מאפיינים מוצר אמיתי ואין להתבסס עליהם בחישוב הנתונים. סה"כ יחידות ששווקו סוג אריזה סוג החומר 1,510 עץ משטח אריזות רב פעמיות 27

מותג פרטי 28

בחוק האריזות ישנה התייחסות לנושא מותג פרטי ועל מי חלה החובה לדווח. היא על בעל המותג הפרטי וגם )Private label( האחריות במקרה של יצרן מותג פרטי על היצרן או היבואן של המותג הפרטי. - בעל המותג ויצרן/יבואן המותג הפרטי צריכים לקבוע בהסכם ביניהם האחריות הינה הדדית מי מביניהם ידווח על משקל האריזות של מוצרי המותג הפרטי. מותג פרטי 29

אריזת שירות 30

לחוק, "אריזת שירות" היא: 2 לפי סעיף "אריזה המיועדת למכירה או לשיווק בישראל, שהשימוש בה לאריזת המוצר מתבצע שלא בעת הייצור". אריזת שירות "יצרן" כהגדרתו בחוק, הוא "יצרן של אריזות שירות או יצרן של מוצרים ארוזים", וההגדרה של המונח "יצרן של אריזות שירות" היא: מי שמייצר אריזות שירות. לפיכך, הגורם אשר ייצר את האריזה, הוא מי שמחויב להתקשר עם תאגיד תמיר ולדווח על משקל אריזות השירות שייצר. דוגמאות לאריזות שירות: *אריזת פיצה *אריזות גלידה בגלידריה *אריזות שנעשה בהן שימוש על ידי חברות הפצה/שילוח להעברה של מוצרים ארוזים אחרים חובת הדיווח על אריזות השירות היא על היצרן/יבואן של אריזות השירות. בייצור או יבוא של אריזת שירות יש לדווח על מרכיבי אריזת המוצר וגם על מרכיבי אריזת השירות עצמה, בחלוקה לפי סוגי החומרים. 31

אנחנו כאן עבורכם ניתן לפנות אלינו בכל שאלה ענבל דואני, מנהלת תחום יצרנים ויבואנים [email protected] דוא״ל: 115,116,117,138 : - שלוחות 03-7790100 טלפון: 32

נספחים 33

במרבית המקרים ברור אם מדובר באריזה או לא, למשל: קופסת גבינה, צנצנת מיונז. במקרים אחרים זה עשוי להיות פחות ברור, למשל: שפתון, קולב בגדים, מצית. הרשימה מטה של דוגמאות לאריזה ולא - אריזה נוסחה בבלגיה, בהתבסס על ההגדרה המשפטית של אריזה. הדוגמאות בטבלה לא מהוות רשימה סגורה של כל הקטגוריות הקיימות וסוגי האריזות הקיימים. אריזה / לא אריזה לא אריזה = ל-א | אריזה = א קטגוריה מזון אריזה / לא אריזה רדיד אלומניום/ניילון נצמד שמיועדים לעיטוף בנקודת המכר ידווחו כאריזת שירות א תחתית לכוסות ל-א / עוגה ארוזה מאפה שנמכר עם מארז א קופסאות לדברי מתיקה א מארז/תבנית לעוגה/ מאפה שנמכר בנפרד ל-א קפסולות קפה ל-א מארזים מיוחדים, לדוגמא: בקבוק עם ממתקים א מגש חד פעמי שמכיל מספר מוצרים בנקודת המכר א כוס ריקה שנמכרת כמוצר בנקודת המכר ל-א סלסלת מתנה מלאה, למשל: סלסלת קרמים א כף גלידה ל-א מטחנה (עם מיכל שאינו ניתן למילוי) למשל מטחנת פלפל א מטחנה (עם מיכל בר מילוי) למשל מטחנת פלפל ל-א צנצנת זכוכית, (לדוגמא: של חרדל, ריבה, דבש) א פלייסמנט הגשה מנייר א פלייסמנט הגשה רב פעמי ל-א סכו"ם חד פעמי ל-א צלחות וכוסות חד”פ שיועדו למילוי בנקודת המכר יש לדווח כאריזת שירות א מדבקת נייר על ארגז הובלה א קש שנמכר כחלק מאריזת משקה או מוצע לצד משקה ל-א שקית אורז א בוחשן ל-א שקית/נייר לעיטוף סנדוויץ’ או לחם שאורזת מוצר בנקודת המכר א שקית/נייר לעיטוף סנדוויץ’ או לחם שנמכרות כמוצר לבית הפרטי ל-א שיפוד ל-א מקל של סוכריה/ ארטיק א מפיות לעוגה הנמכרות ללא עוגה ל-א שקיק תה ל-א קופסת פח מעוצבת, למשל של ביסקוויטים, דגנים, אלכוהול וכו א בקבוקי האכלה שנמכרים ריקים (לדוגמא: בקבוקי האכלה לתינוק לשימוש רב פעמי ) ל-א בקבוקי האכלה חד פעמיים שנמכרים עם תוכן א 34

לא אריזה = ל-א | אריזה = א ניקיון ותחזוקה אריזה / לא אריזה פקק מדידה/משאבה למדידת מינון המהווה חלק מסגירת המיכל של חומרי הניקוי א טבלייה מתמוססת של חומר ניקוי (לדוגמא, טבלייה למדיח או מכונת כביסה) ל-א טיפוח הגוף אריזה / לא אריזה מברשת מסקרה לשימוש חד פעמי (לדוגמא: סידור גבות) ל-א כלי הכיבול של המסקרה כולל המברשת/מברשת מסקרה המהווה חלק מסגירת המיכל א כלי הקיבול של השפתון א כלי כיבול של דאודורנט א ליבת הקרטון של גליל נייר (טואלט וסופג) א ספוג איפור (לדוגמא: להטמעת פודרה) ל-א דוגמית של בושם, קרם, וכו א בקבוק בושם מעוצב/קרם גוף/סבון ידיים/שמפו א מוצרים ועזרים רפואיים אריזה / לא אריזה עלון ל-א מזלף ל-א מזלף שמשמש כפקק א כמוסות לבליעה ל-א אמפולות זכוכית א ערכת עזרה ראשונה ל-א בקבוקי זכוכית מלאים להזרקה א מוליך של טמפון ל-א משאף עם מילוי, שבו המשאף הוא חלק מהאריזה (לשימוש חד פעמי) א משאף ללא מילוי ל-א מזרק ריק ל-א מוכן לשימוש מזרק מלא ל-א מזרק עם מחט ל-א כף מדידה ל-א ערכות סטריליות (שקיות, מגשים וחומרים חד פעמיים הנדרשים להיות סטריליים) א חקלאות וגינון אריזה / לא אריזה עציצים לצמחים (הצמח נשאר בכלי לאורך כל חיי הצמח) ל-א כלי קיבול לעציץ המשמש רק למכירה והובלה של צמח א עציצים המשמשים במהלך תהליך הייצור, אך אינם מיועדים להיות חלק מהמוצר המוגמר. מדובר על בית גידול שלבסוף לא נמכר עם המוצר (בדומה לתבניות מוצר בפס ייצור) א כלי קיבול רב פעמי לצמח (לדוגמא: כלי מאבן, חרס וקרמיקה) ל-א מגש מכירה למספר עציצים א אריזת שורשי צמחים א סרטי אריזה א 35

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=