למד עוד

דמי הטיפול שלך

איך מחושבת ההצהרה שלך ואיך מתבצע התשלום לתמיר?

דמי הטיפול הינם זהים לכלל מקבלי השירותים מתמיר.כל יצרן/יבואן המתקשר עם ת.מ.י.ר ישלם לתמיר דמי טיפול עבור כל טון אריזות אותו "הכניס" לשוק המקומי בהתאם לסוג החומר. עבור חברות המדווחות בשיטה המצומצמת התשלום ייעשה על פי מספר היחידות שמכר היצרן/היבואן בכפוף לטבלאות ההמרה שבידי תמיר.

  • בדמי הטיפול נעשית הבחנה בין פסולת אריזות מזרם ביתי לבין פסולת אריזות מזרם מסחרי.
  • דמי הטיפול לטון לכל סוג חומר ייקבעו מראש לכל השנה.
  • גביית דמי הטיפול נעשית 4 פעמים בשנה וזאת על פי הדיווח לתקופה המקבילה בשנה הקודמת.
  • אחת לשנה, עם הגשת הדיווח השנתי על ידי מקבל השירותים כשהוא מבוקר על ידי רואה חשבון, תשווה תמיר בין דמי הטיפול ששילם מקבל השירותים בפועל עבור השנה הקלנדרית לגביה הוגש הדיווח השנתי, לבין דמי הטיפול אותם היה אמור מקבל השירותים לשלם על פי נתוני הדיווח השנתי המבוקר.היה ובעקבות ביצוע התחשבנות זו יימצא כי מקבל השירותים שילם דמי טיפול עודפים על דמי הטיפול אותם היה צריך לשלם בפועל, יזוכה מקבל השירותים בהפרש והיה ויימצא כי מקבל השירותים שילם דמי טיפול הנמוכים מדמי הטיפול אותם היה צריך לשלם בפועל יחוייב מקבל השירותים בהפרש.
  • כל יצרן/יבואן המתקשר עם תמיר ישלם דמי טיפול באופן רטרואקטיבי החל משנת 2012:

  •  חיוב דמי הטיפול הרטרואקטיביים יעשה על בסיס דיווח שנתי מבוקר רו"ח.