למד עוד

התקשרות בהסכם עם תמיר

לשם קיום חובותיהם על פי חוק האריזות, נדרשים יצרנים/יבואנים של מוצרים ארוזים או אריזות שירות, להתקשר עם גוף מוכר בהסכם לקבלת שירותים מהגוף המוכר. נוסח הסכם זה ותנאיו חייבים להיות מאושרים על ידי המשרד להגנת הסביבה ותנאיו חייבים להיות שיוויוניים.

המשרד להגנת הסביבה אישר את ההסכם לדוגמא שהוגש על ידי תמיר בנוסח המצורף בקישור הבא: "הסכם התקשרות לקבלת שירותים מתמיר". 

ההסכם ייחתם "כפי שהוא" (as is) ואין לערוך בו כל שינוי, תוספת, שכתוב, גריעה או תיקון. הסכם שייערך בו שינוי כנ"ל ללא אישור תמיר מראש ובכתב, לא יהיה בתוקף.

כיצד מתקשרים בהסכם עם תמיר?

את ההסכם יש להחתים על ידי מורשי החתימה של היצרן/היבואן, לצרף אישור על מורשי החתימה ולמלא טופס פתיחת לקוח, ולשלוח באמצעות מייל אל: סיגל אלבז: sigal@tmir.org.il   

או באמצעות הדואר/שליח לכתובת שלהלן: ת.מ.י.ר – תאגיד מחזור יצרן/יבואן בישראל בע"מ (חל"צ), יגיע כפיים 21 ג' קומה 3, פתח תקווה, ת.ד. 1225 מיקוד 4926040

 

תיקונים להסכם

נספחי התיקונים המחייבים ייחתמו כמו שהם (as is) ואין לערוך בהם כל שינוי, תוספת, שכתוב, גריעה או תיקון. נספח תיקונים שייערך בו שינוי ללא אישור תמיר מראש, לא יהיה בתוקף. תיקונים מחייבים
בכפוף לאישור המשרד להגנת הסביבה, תמיר עשויה, מעת לעת, לתקן, להוסיף, לגרוע ו/או לעדכן את ההסכם. תיקונים אלו הם "תיקונים מחייבים".
בכל מקרה בו בחרה לעשות כן, תמיר תיידע את מקבלי השירותים ותפרסם באתר זה נספח תיקונים מחייבים להסכם כפי שיאושרו על ידי המשרד להגנת הסביבה. מקבלי שירותים יידרשו לחתום על נספח התיקונים המחייבים בתוך פרק זמן כפי שתורה תמיר, ולהעבירם לתמיר.
מקבלי שירותים שלא יחתמו על נספח התיקונים המחייבים בפרק הזמן שתורה תמיר כאמור, ייחשבו כמי שלא חתמו על הסכם לקבלת שירותים עם תמיר.

תיקונים אופציונאלים
תמיר תפרסם מעת לעת באתר זה נספח תיקונים אופציונאלים להסכם. אימוצם של תיקונים אופציונאלים אלו נתון לשיקול דעתו של מקבל השירותים.
בחר מקבל שירותים לאמץ את התיקונים האופציונאליים, יחתום על נספח התיקונים האופציונאליים הרלוונטי שיתפרסם באתר ויעבירם לתמיר.

בנספחי התיקונים האופציונליים ניתן לאמץ חלק מהסעיפים, או את כולם, אך לא ניתן לבצע שינויים בסעיפים עצמם.

 להלן נספחי תיקונים אופציונלים להסכם ההתקשרות:

נספח הדיווחים

טופס פתיחת לקוח

נספח תעריפים של 2021