למד עוד

חובת החוק - יצרנים ויבואנים

החוק להסדרת הטיפול באריזות, התשע"א - 2011

מיהו יצרן על פי חוק האריזות?

יצרן הינו כל מי שמייצר מוצרים ארוזים או אריזות שירות.

במוצרים ארוזים, יצרן הוא לא רק מי שמייצר בעצמו, אלא גם מי שמייצר באמצעות אחר (Private label).

מיהו יבואן על פי חוק האריזות?

יבואן הינו כל מי שמייבא מוצרים ארוזים או אריזות שירות.

מהן חובותיו העיקריות של יצרן/יבואן על פי חוק האריזות?

  •  התקשרות בהסכם עם גוף מוכר לשם קיום חובותיו הנ"ל ומימון כל העלויות של הגוף המוכר עמו הוא מתקשר.
  •  חובת דיווח על נתוני האריזות שנמכרו, במועדים הקבועים בחוק האריזות, ובהתאם לפורמט דיווחים שנקבע בחוק האריזות ועל ידי המשרד להגנת הסביבה.
  •  מחזור פסולת אריזות על פי היעדים הקבועים בחוק האריזות.

מיהו "יצרן/יבואן זעיר"? - יצרן בעל משקל אריזות הנמוך מ-1,000 ק"ג בשנה הוא "יצרן זעיר". באפשרות יצרן זעיר להתקשר עם הגוף המוכר, או לדווח למשרד הסביבה כי הינו יצרן זעיר.

נוהל פטור למשקל אריזות מזערי 8.2021

דמי טיפול

על פי הוראות חוק האריזות כל יצרן/יבואן שהחוק חל עליו מחויב להתקשר בהסכם עם גוף מוכר ולממן את כל העלויות של הגוף המוכר באופן שוויוני. מימון העלויות כאמור מכונה "דמי טיפול".
תמיר שכרה את שירותיו של כלכלן עצמאי ובלתי תלוי אשר הכין מודל כלכלי לקביעת דמי הטיפול לפי סוגי החומרים של האריזות. המודל לוקח בחשבון את כלל העלויות הנדרשות לאיסוף החומרים, מיונם ומחזורם, המודל הכלכלי וחישוב דמי הטיפול נבדקים בכל שנה על ידי כלכלן חיצוני.

הסכום הכולל של דמי הטיפול לכל יצרן/יבואן, מחושב על פי משקל כל סוג חומר אריזות שידווח על ידי היצרן/יבואן לתמיר. דמי הטיפול מיועדים לממן את הסדרי ההפרדה, איסוף ופינוי פסולת האריזות אותם מחויבות הרשויות המקומיות לקבוע, מחזור כל פסולת האריזות שתיאסף, פעילויות הסברה וחינוך להפרדת פסולת בקרב התושבים ואת הוצאותיה הקבועות של תמיר.

חשוב לציין כי החובה לממן את הסדרי ההפרדה, איסוף ופינוי לפסולת האריזות שייושמו על ידי הרשויות המקומיות, קבועה בחוק האריזות.

חובות יצרן/יבואן כבית עסק בחוק האריזות

חוק האריזות מחייב כל יצרן/יבואן לעמוד ביעדי המחזור המוגדרים בחוק, עבור אריזות המוצרים שמכר/ייבא באותה השנה בשוק המקומי. תמיר פועלת לעמידה ביעדי המחזור עבור כל יצרן/יבואן החתום איתה בהסכם ולכן בעצם ההתקשרות עם תמיר הינך מקיים חובה חוקית זו. במידה ובחצרך מצטברת פסולת אריזות, מוטלת עליך אחריות נוספת מעבר לחובתך כיצרן ויבואן. אלו הן החובות המוטלות בחוק האריזות על "בית עסק".

למידע נוסף לחץ כאן.