למד עוד

התקשרות בהסכם עם תמיר

טרם התקשרת עם תמיר בהסכם? פנה אלינו עוד היום: 

סיגל אלבז: [email protected] / 054-7001005 

  

מהן חובותיו העיקריות של יצרן/יבואן על פי חוק האריזות?

  •  התקשרות בהסכם עם גוף מוכר ומימון כל העלויות של הגוף המוכר עמו הוא מתקשר.
  •  חובת דיווח על נתוני אריזות המוצרים/ אריזות השירות שהכניס לשוק בתקופת הדיווח על פי המועדים הקבועים בחוק האריזות, ובהתאם לפורמט דיווחים שנקבע בחוק האריזות ועל ידי המשרד להגנת הסביבה.
  • עמידה ביעדי המחזור בהתאם לחוק - באחריות הגוף המוכר עימו התקשר. 

..

כיצד מתקשרים בהסכם עם תמיר?

שים לב!

חתימה על ההסכמים תבוצע ע"י מורשה חתימה בלבד ע"פ הפרוטוקול

.

קבצים לחתימת הסכם התקשרות מול תאגיד תמיר:

1. הסכם התקשרות יצרנים/ יבואנים - חתימה וחותמת (עמוד 10)

2. נספח הדיווחים - חתימה וחותמת

3. טופס פתיחת לקוח - מילוי פרטי העסק ומורשה הדיווח. לטופס נגיש - לחצו כאן

4. נספחי תיקונים 1,2,3 - אופציונליים (אין חובת חתימה)

.

את ההסכם יש להחתים על ידי מורשי החתימה של היצרן/היבואן, לצרף אישור על מורשי החתימה ולמלא טופס פתיחת לקוח, ולשלוח באמצעות מייל אל: סיגל אלבז: [email protected]   

..

לשם קיום חובותיהם על פי חוק האריזות, נדרשים יצרנים/יבואנים של מוצרים ארוזים או אריזות שירות, להתקשר עם גוף מוכר בהסכם לקבלת שירותים מהגוף המוכר. נוסח הסכם זה ותנאיו חייבים להיות מאושרים על ידי המשרד להגנת הסביבה ותנאיו חייבים להיות שיוויוניים.

המשרד להגנת הסביבה אישר את ההסכם לדוגמא שהוגש על ידי תמיר בנוסח המצורף בקישור הבא: "הסכם התקשרות לקבלת שירותים מתמיר". 

ההסכם ייחתם "כפי שהוא" (as is) ואין לערוך בו כל שינוי, תוספת, שכתוב, גריעה או תיקון. הסכם שייערך בו שינוי כנ"ל ללא אישור תמיר מראש ובכתב, לא יהיה בתוקף.

..

תיקונים להסכם

נספחי התיקונים המחייבים ייחתמו כמו שהם (as is) ואין לערוך בהם כל שינוי, תוספת, שכתוב, גריעה או תיקון. נספח תיקונים שייערך בו שינוי ללא אישור תמיר מראש, לא יהיה בתוקף. תיקונים מחייבים
בכפוף לאישור המשרד להגנת הסביבה, תמיר עשויה, מעת לעת, לתקן, להוסיף, לגרוע ו/או לעדכן את ההסכם. תיקונים אלו הם "תיקונים מחייבים".
בכל מקרה בו בחרה לעשות כן, תמיר תיידע את מקבלי השירותים ותפרסם באתר זה נספח תיקונים מחייבים להסכם כפי שיאושרו על ידי המשרד להגנת הסביבה. מקבלי שירותים יידרשו לחתום על נספח התיקונים המחייבים בתוך פרק זמן כפי שתורה תמיר, ולהעבירם לתמיר.
מקבלי שירותים שלא יחתמו על נספח התיקונים המחייבים בפרק הזמן שתורה תמיר כאמור, ייחשבו כמי שלא חתמו על הסכם לקבלת שירותים עם תמיר.

נספח הדיווחים

..

תיקונים אופציונאלים
תמיר תפרסם מעת לעת באתר זה נספח תיקונים אופציונאלים להסכם. אימוצם של תיקונים אופציונאלים אלו נתון לשיקול דעתו של מקבל השירותים.
בחר מקבל שירותים לאמץ את התיקונים האופציונאליים, יחתום על נספח התיקונים האופציונאליים הרלוונטי שיתפרסם באתר ויעבירם לתמיר.

בנספחי התיקונים האופציונליים ניתן לאמץ חלק מהסעיפים, או את כולם, אך לא ניתן לבצע שינויים בסעיפים עצמם.

..

 להלן נספחי תיקונים אופציונלים להסכם ההתקשרות:

.

מידע נוסף

טופס פתיחת לקוח - לטופס נגיש - לחצו כאן

נספח תעריפים של 2022

..

ניתן לשלוח הסכם גם באמצעות הדואר / שליח לכתובת: תמיר - תאגיד מחזור יצרן/ יבואן בישראל בע"מ (חל"צ), יגיע כפיים 21 ג' קומה 3, פתח תקווה, ת.ד. 1225 מיקוד 4926040