למד עוד

הסדרי הפרדת פסולת

כפי שנקבע בחוק האריזות, הרשויות המקומיות בהיותן מוגדרות כ-"אחראים לפינוי פסולת" מחויבות לקבוע הסדרים בדבר הפרדת פסולת אריזות וכן לקבוע הסדרים בדבר איסוף ופינוי פסולת אריזות שהופרדה.

הסדרי ההפרדה לפסולת האריזות, ייקבעו ויבוצעו על ידי הרשויות המקומיות, באופן אשר יאפשר לתמיר לעמוד ביעדי המחזור, הקבועים בחוק האריזות.

על פי מדיניות המשרד להגנת הסביבה, הרשויות המקומיות רשאיות לקבוע אחד מהסדרי ההפרדה לפסולת האריזות.

להלן הסדרי ההפרדה לפסולת האריזות

  •  "הסדר הפרדה במקור לשני זרמים" ("רטוב-יבש") – במסגרת הסדר זה יהיו שני כלי אצירה ייעודיים, אחד עבור פסולת אריזות מעורבת עם פסולת יבשה אחרת, והשני עבור פסולת רטובה. תהליך ההפרדה של פסולת האריזות יושלם במקרה זה בתחנת המעבר אליה יגיע הפח ה"יבש".

  • "הסדר הפרדה במקור לשלושה זרמים" או "פסולת אריזות" – במסגרת הסדר זה, יוצב כלי אצירה ייעודי עבור פסולת אריזות (פח כתום), וזאת לצד כלי אצירה ייעודי לפסולת יבשה אחרת וכלי אצירה ייעודי לפסולת רטובה (בהסדר שלושה זרמים), או לצד כלי אצירה ייעודי לפסולת מעורבת (בהסדר פסולת אריזות). 

  • "הסדר הפרדה במרכזי מחזור" ("זרמים ייעודיים" – בכפוף לאישור תמיר) - במסגרת הסדר זה יוצבו כלי אצירה ייעודיים לפסולת אריזות של מיכלי זכוכית, קרטון ונייר, פלסטיק ומתכת.

לרשימת רשויות מקומיות החתומות על הסכם התקשרות עם תאגיד תמיר לחצו כאן