למד עוד

הנחיות דיווח ליצרן/יבואן

קיימות שלוש צורות דיווח שונות עבור מוצרים ארוזים הנמכרים לזרם הביתי וצורת דיווח אחת עבור מוצרים ארוזים הנמכרים לזרם המסחרי.

להלן פרוט צורות הדיווח השונות:

נספח הדיווחים להסכם יצרן יבואן

דיווח עבור מוצרים ארוזים הנמכרים בזרם הביתי

1. שיטת הדיווח המפורטת:
שיטה זאת היא ברירת המחדל לדיווח.
ככלל, שיטת הדיווח המפורטת מתאימה ליצרן/יבואן שמחזור המכירות השנתי שלו לשוק המקומי (בישראל) גדול מ- 40 מ' ₪ (כאשר גם יצרן/יבואן בעל מחזור מכירות שנתי הנמוך מ- 40 מ' ₪ יכול לדווח בשיטה זו אם הקים גיליונות אריזה לכל מוצריו).
על היצרן/יבואן להקים לכל מוצר או משפחת מוצרים בעלי אריזה זהה בזרם הביתי גיליון אריזה.

מהו גיליון אריזה
בגיליון זה יפורטו נתוני האריזה בחלוקה לסוגי האריזות (אריזת מכירה, אריזה קבוצתית, אריזת הובלה) ולפי סוגי החומרים המרכיבים כל אחת מהאריזות הנ"ל.גיליון אריזה הינו גיליון המפרט את מרכיביה השונים של האריזה לכל מוצר או משפחת מוצרים בעלי אריזה זהה.
גיליון האריזה מתייחס למרכיבי האריזה החד פעמיים בלבד ואינו כולל מידע לגבי האריזות הרב פעמיות.

הקמת גיליון אריזה יעשה עבור כל סוג אריזה. היצרן/יבואן יעדכן את תמיר עבור מוצרים חדשים בעלי אריזות חדשות ויעביר גיליון אריזה נוסף לכל מוצר חדש בעל אריזה חדשה.
1. היצרן/יבואן יחשב את סה"כ משקל האריזות לכל משפחות המוצר תוך כדי אבחנה בין סוגי האריזה השונים הקיימים בגיליון האריזה (מכירה/קבוצתית/הובלה).
2. משקל האריזות שחושב ידווח לתוך מערכת הדיווח של תמיר, ע"פי הפורמט בטופס הדיווח על פי משפחות המוצר.
לאחר הקמת גיליונות האריזה עבור כלל המוצרים, יועברו גיליונות האריזה למערכת הדיווח של תמיר.
דמי הטיפול שישולמו ע"י היצרן/יבואן לתמיר עבור דיווח זה יחושבו באופן הבא:

1. משקל סה"כ חומרי האריזה כפי שמופיע בטופס הדיווח על פי משפחות המוצר עבור אריזת מכירה ואריזה קבוצתית יוכפל בדמי הטיפול לפי סוג חומר עבור הזרם הביתי.
2. משקל סה"כ חומרי האריזה כפי שמופיע בטופס הדיווח על פי משפחות המוצר עבור אריזת הובלה יוכפל בתעריף דמי הטיפול לפי סוג חומר עבור הזרם המסחרי.


2. שיטת דיווח לפי מחזור
שיטת דיווח זו מתאימה ליצרנים ויבואנים אשר סך משקל אריזותיהם (על פי דיווח שנתי מפורט ומבוקר על ידי רו"ח) נמוך מ- 300 טון בשנה.
לפי שיטה זאת, הדיווח השנתי הראשון של כל יצרן ויבואן החותם על הסכם עם תמיר יהיה דיווח על פי השיטה המפורטת (לעיל). אחת לחמש שנים ובכל שנה ראשונה של כל תקופת הכרה חדשה של תמיר (2022, 2027 וכו') יעביר כל יצרן ויבואן דיווח בשיטת הדיווח המפורטת, כל יצרן ויבואן יעביר יחד עם הדיווח השנתי המבוקר אישור רו"ח ביחס לשינוי שחל במחזור הכספי של החברה באותה שנה והתאמתו לדיווח השנתי שהועבר לתמיר.
ככל שיצרן או יבואן מסוים יעבור את הסף של 300 טון בשנה, עליו לחזור לדיווח בשיטת הדיווח המפורטת או בשיטת הדיווח המצומצמת.

3. שיטת הדיווח המצומצמת: 

 •  מתאימה ליצרן/יבואן שמחזור המכירות השנתי שלו לשוק המקומי (בישראל) אינו עולה על 40 מיליון ₪.
 • על היצרן/יבואן לסווג את מוצריו הנמכרים לזרם הביתי ע"פ רשימת משפחות המוצר המופיעה ב"טבלת משפחות מוצר".
 • על היצרן/יבואן לדווח את מספר היחידות שמכר מכל משפחת מוצר.
 • דמי הטיפול בשיטה זו יחושבו על פי טבלאות המרה למשקל אריזות ממוצע לכל יחידת מכירה מכל משפחת מוצר (שבידי תמיר).
 • מחירון ליחידת מוצר נמכרת לצורך אינדיקציה לגובה התשלום הצפוי לשנת 2017
 • מחירון ליחידת מוצר נמכרת לצורך אינדיקציה לגובה התשלום הצפוי לשנת 2018
 • מחירון ליחידת מוצר נמכרת לצורך אינדיקציה לגובה התשלום הצפוי לשנת 2019
 • מחירון ליחידת מוצר נמכרת לצורך אינדיקציה לגובה התשלום הצפוי לשנת 2020
 • מחירון ליחידת מוצר נמכרת לצורך אינדיקציה לגובה התשלום הצפוי לשנת 2021
 • מחירון ליחידת מוצר נמכרת לצורך אינדיקציה לגובה התשלום הצפוי שנת 2022
 • מחירון ליחידת מוצר נמכרת לצורך אינדיקציה לגובה התשלום הצפוי שנת 2023
 • מחירון ליחידת מוצר נמכרת לצורך אינדיקציה לגובה התשלום הצפוי שנת 2024
 • טבלת המרה לשנת 2021 בשיטה מצומצמת

דיווח למוצרים ארוזים הנמכרים בזרם המסחרי

דיווח זה מיועד ליצרן/יבואן המוכר מוצרים לזרם התעשייתי ו/או עבור יצרן/יבואן המייבא באופן ישיר חומרי גלם ארוזים המשמשים אותו לייצור מוצריו.

הדיווח יכלול את  מספר המוצרים שנמכרו ו/או יובאו ומשקלם ו/או נפחם. כמו כן יש לדווח את סה"כ משקל האריזות לפי סוגי החומר השונים (ראה בטופס הדיווח על פי משפחות המוצר, קוד משפחת המוצר לזרם מסחרי הוא TR).

בזרם המסחרי יש אפשרות לשקילה ממוצעת, הנחיות לאריזות בעלי מאפיינים דומים. שימו לב כי בתהליך זה יש להתייעץ עם הרו"ח המבקר.

אריזות בעלות מאפיינים דומים - דיווח זרם מסחרי

גובה דמי טיפול

גובה דמי הטיפול יחושב על פי הנוסחה הבאה:

משקל האריזות שדווח כפול תעריף דמי הטיפול (לפי סוג החומר עבור הזרם המסחרי).

לנוהל אישור תיקון דיווחים שנתיים > לחצו כאן