למד עוד

תנאי שימוש

תנאי השימוש באתר

(להלן: "תנאי השימוש")

כל משתמש באתר www.tmir.org.il (להלן: "האתר"), המופעל ע"י ת.מ.י.ר. – תאגיד מיחזור יצרנים בישראל בע"מ (חל"צ) (להלן: "תמיר"), מאשר בזאת כי קרא את תנאי השימוש, ובעצם שימושו באתר מסכים להם ומתחייב לפעול על פיהם באופן בלתי מסויג ובלתי מותנה.

מטעמי נוחות בלבד, תנאי השימוש של האתר מנוסחים בלשון זכר, אולם הם מיועדים לגברים ונשים כאחד.

המידע באתר

 •  האתר מספק לציבור הרחב מידע כללי אודות פועלה והתנהלותה של תמיר (להלן: "המידע"). תמיר עושה כמיטב יכולתה כדי להבטיח כי המידע באתר יהיה מדויק ומעודכן, בכל עת. עם זאת, אין ביכולתה של תמיר להיות אחראית לשלמות, מהימנות או נכונות המידע, ולהתאמתו למטרה או לשימוש מסוימים. לאור האמור, כל המידע המוצג ומפורסם באתר ניתן "כפי שהוא" (as is) ללא כל אחריות מצד תמיר לשלמותו, נכונותו, דיוקו, מהימנותו, התאמתו למטרה או השימוש בו. 
 • השימוש באתר הוא באחריותו הבלעדית והמלאה של המשתמש, ותמיר מסירה מעצמה כל אחריות באשר לשימוש באתר והסתמכות על המידע המוצג בו.
 • אין לפרש את המידע המוצג ומפורסם באתר כייעוץ משפטי, טיפול משפטי, עצה משפטית או חוות דעת משפטית, בשום סוג, אופן או צורה. אין לסמוך על המידע המוצג ומפורסם באתר לקבלת החלטות אישיות, משפטיות, כספיות ו/או אחרות. על המשתמש לפנות אל איש מקצוע מתאים לקבלת ייעוץ המותאם למצבו הספציפי.
 • אין לגזור או להסיק מהמידע המוצג ומפורסם באתר כל זכות ו/או זיקת הנאה.

זמינות האתר

 •  תמיר משקיעה מאמצים רבים בתחזוקת האתר ושמה לעצמה למטרה להבטיח את זמינותו לציבור הרחב. עם זאת, תמיר אינה מתחייבת ששירותי האתר לא יופרעו, יינתנו כסדרם, יהיו חפים מכשלים או יהיו חסינים מפני גישה בלתי מורשית או תקלות באשר הן. לאור האמור, לא תהיה למשתמש באתר כל טענה או דרישה כלפי תמיר בכל הנוגע לאובדן, נזק או הפסד שייגרמו למשתמש, או לצד שלישי כלשהו, בגין סדירות האתר, זמינותו, תקינותו, תחזוקתו או כשלים שיתגלו בו.

קישורים

 •  האתר עשוי לשלב ולכלול קישורים (hyperlinks) לאתרים המופעלים בידי צדדים שלישיים (להלן: "אתרים חיצוניים"). תמיר איננה שולטת או מפקחת על תוכנם של האתרים החיצוניים, לרבות המידע המוצג ומפורסם בהם. עצם שילובם של הקישורים באתר אינו מעיד על הסכמתה של תמיר, לא במפורש ולא במשתמע, לתוכנם של האתרים החיצוניים ואינו מהווה ערובה לאמינותם, לעדכניותם, לחוקיותם, ולכל היבט אחר בהם. לפיכך, מובהר בזאת כי הביקור באתרים החיצוניים הוא על אחריות המשתמש בלבד ותמיר מסירה מעצמה כל אחריות, בעניין זה.

קניין רוחני

 •  כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר והמידע הכלול בו, לרבות טקסט, איורים, גרפיקה, צליל, קטעי גרפיקה, יישומי תוכנה, גרפים ותמונות הינן של תמיר בלבד והם מוגנים על ידי חוקי זכויות יוצרים של מדינת ישראל, אמנות בינלאומיות וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות (להלן: "המידע המוגן").
 • אין להעתיק, לשנות, להפיץ, לשדר, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, להעביר לציבור, לפרסם, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר ולאחסן את המידע המוגן, באופן חלקי או מלא, זמני או קבוע, בכל דרך או אמצעי, בלא רשות מפורשת של תמיר.

שינויים באתר ועדכונים

 •  כאמור לעיל, תמיר שומרת לעצמה את הזכות לשנות תנאי השימוש מעת לעת, להוסיף עליהם או לגרוע מהם, ביחס לאתר כולו, לחלקו, למאפיין שלו או ליישום שלו, בכל עת לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש. התנאים יעודכנו באופן שוטף בדף תנאי השימוש שבאתר. 
 • האחריות המלאה להכרת תנאי השימוש והשימוש באתר על פי תנאים אלו חלה בכל עת על המשתמש בלבד.
 • תמיר עשויה לבצע שיפורים, שינויים והשמטות באתר עצמו ובמידע המוצג ומפורסם בו, בכל עת, ללא הודעה מראש ולפי שיקול דעתה הבלעדי.

ברירת דין וסמכות שיפוט

 •  לבית המשפט המוסמך בתל-אביב תהיה סמכות השיפוט הבלעדית לדון בכל מקרה של סכסוך או מחלוקת בקשר עם תנאי השימוש ואלו יידונו אך ורק בכפוף לדיני מדינת ישראל.