למד עוד

על מה נדרש לדווח

חוק האריזות מחייב כל יצרן/יבואן לדווח על משקל האריזות של המוצרים הארוזים ואריזות השירות שמכר בהתאם לפורמט הדיווח שקבע המשרד להגנת הסביבה.

להלן מספר הגדרות חשובות (לקוח מחוק האריזות):
מוצר ארוז - "מוצר שארוז באריזה שאינה אריזת שירות, המיועד למכירה, לשיווק או לייצור מוצר אחר בישראל".

אריזה - "חפץ וכל חומר שהוא, המשמש או שנועד לשמש עטיפה או כלי קיבול למוצר או שנועד לשמש לנשיאת מוצר, להצגתו או להגנה עליו, ושמתקיימים לגביו תנאים אלו:

  1. הוא אינו מהווה חלק בלתי נפרד מהמוצר ואינו חיוני לצורך השימוש במוצר.
  2. הוא אחד מאלה:
    א. אריזת מכירה - "אריזה שנועדה לצרכי מכירה למשתמש הסופי או לצרכן, בנקודת המכירה". דוגמאות: גביע מעדן חלב או בקבוק המכיל חומרי ניקוי.
    ב. אריזה קבוצתית - "אריזה שנועדה לרכז בנקודת מכירה כמה מוצרים למכירה, שאפשר להפרידה מהמוצרים בלי להשפיע על תכונותיו של כל מוצר או על אריזת המכירה שלו, בין שהמוצרים נמכרים בנקודת המכירה למשתמש הסופי או לצרכן יחד עם האריזה הקבוצתית ובין שהיא משמשת לחידוש מלאי המוצרים בנקודת המכירה". דוגמאות: אריזה המאגדת 6 בקבוקי שתיה או 8 מעדני חלב (ולא אריזות המוצרים עצמם).
    ג. אריזת הובלה - "אריזה שנועדה לאפשר נשיאה או הובלה של כמה מוצרים למכירה או של אריזות קבוצתיות, כחלופה לטיפול ידני בהם ולשם מניעת גרימת נזק כתוצאה מהובלתם, והכול למעט מכולות המיועדות להובלה ביבשה, באוויר או בים". דוגמאות: סטרץ' לחיזוק משטח הסחורה, קרטונים להובלת מספר יחידות למכירה בנקודת ממכר.


אריזת שירות - "אריזה המיועדת למכירה או לשיווק בישראל, שהשימוש בה לאריזת המוצר מתבצע שלא בעת הייצור". דוגמאות : שקית לנשיאת דברי מאפה או שקיות קופה.

אריזה רב פעמית - "אריזה שנועדה לשימוש חוזר בידי יצרן או יבואן".

פסולת אריזות - "אריזות לאחר שימוש בהן למטרה שלשמה יועדו בראשונה, ולעניין אריזות רב פעמיות - לאחר תום השימוש החוזר בהן".


סוגי החומרים של האריזות
חוק האריזות עוסק באריזות העשויות מהחומרים הבאים: קרטון ונייר, זכוכית, פלסטיק, מתכת ועץ.

בעת הדיווח על האריזות, מתבצעת הבחנה על פי יעוד המוצרים הארוזים:
אריזות המיועדות לזרם הביתי - אריזות המיועדות להפוך לפסולת אריזות בבית הצרכן הסופי.
אריזות המיועדות לזרם המסחרי - אריזות המיועדות להפוך לפסולת אריזות בבית עסק, מפעל, נקודת מכר וכדומה.