למד עוד

קנסות ועיצומים

קנסות ועיצומים בגין אי עמידה בהוראות החוק

גובה העיצום אשר ניתן על ידי המשרד להגנת הסביבה, לגבי אי עמידה ביעדי מחזור הוא 2,630 ש"ח לכל טון פסולת אריזות שלא בוצע לגביו מחזור.
לגבי הפרת הוראות אחרות של חוק האריזות ובינהם חובת התקשרות עם גוף מוכר ו/או אי קיום חובת הדיווח, נקבע עיצום כספי כקבוע בסעיף 61 (א)(3) לחוק העונשין (כפל קנס אם המפר הוא תאגיד).