התקשרות בהסכם עם תמיר

לשם קיום חובותיהם על פי חוק האריזות, נדרשים יצרנים ויבואנים של מוצרים ארוזים או אריזות שירות, להתקשר עם גוף מוכר בהסכם לקבלת שירותים מהגוף המוכר.

נוסח הסכם זה ותנאיו חייבים להיות מאושרים על ידי המשרד להגנת הסביבה ותנאי חייבים להיות שיוויוניים.

המשרד להגנת הסביבה אישר את ההסכם לדוגמא שהוגש על ידי תמיר בנוסח המצורף בקישור הבא : "הסכם התקשרות לקבלת שירותים מתמיר".

ההסכם ייחתם "כפי שהוא" (as is) ואין לערוך בו כל שינוי, תוספת, שכתוב, גריעה או תיקון.

ההסכם שייערך בו שינוי כנ"ל ללא אישור תמיר מראש ובכתב, לא יהיה בתוקף.

כיצד מתקשרים בהסכם עם תמיר ?

את ההסכם יש להחתים בשני עותקים, על ידי מורשי החתימה של היצרן או היבואן, לצרף אישור על מורשי החתימה, ולשלוח באמצעות הדואר לכתובת שלהלן : ת.מ.י.ר - תאגיד מיחזור יצרנים בישראל בע"מ (חל"צ), ת.ד. 2078, אזוה"ת הרצליה.
בנוסף ובמקביל, יש למלא טופס פתיחת לקוח ולהעבירו יחד עם העתק חתום וסרוק של ההסכם למתן שירותים,
למייל : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

תיקונים להסכם

תיקונים מחייבים
בכפוף לאישור המשרד להגנת הסביבה, תמיר עשויה, מעת לעת, לתקן, להוסיף, לגרוע ו/או לעדכן את ההסכם. תיקונים אלו הם "תיקונים מחייבים".
בכל מקרה בו בחרה לעשות כן, תמיר תיידע את מקבלי השירותים ותפרסם באתר זה נספח תיקונים מחייבים להסכם כפי שיאושרו על ידי המשרד להגנת הסביבה. מקבלי שירותים יידרשו לחתום על נספח התיקונים המחייבים בתוך פרק זמן כפי שתורה תמיר, ולהעבירם לתמיר.
מקבלי שירותים שלא ייחתמו על נספח התיקונים המחייבים בפרק הזמן שתורה תמיר כאמור, ייחשבו כמי שלא חתמו על הסכם לקבלת שירותים עם תמיר.

תיקונים אופציונאלים
תמיר תפרסם מעת לעת באתר זה נספח תיקונים אופציונאלים להסכם. אימוצם של תיקונים אופציונאלים אלו נתון לשיקול דעתו של מקבל השירותים.
בחר מקבל שירותים לאמץ את התיקונים האופציונאליים יחתום על נספח התיקונים האופציונאליים הרלוונטי שיתפרסם באתר ויעבירם לתמיר.

נספחי התיקונים המחייבים והאופציונלים ייחתמו כמו שהם (as is) ואין לערוך בהם כל שינוי, תוספת, שכתוב, גריעה או תיקון. נספח תיקונים שייערך בו שינוי ללא אישור תמיר מראש, לא יהיה בתוקף. 

 להלן נספחי תיקונים אופציונלים :

1. נספח תיקונים אופציונלי - מס' 1 - להסכם נוסח 2013

2. נספח תיקונים אופציונלי - מס' 2 - להסכם נוסח 2013

3. נספח תיקונים אופציונלי - מס' 3 - להסכם נוסח 2013