תפריט נגישות

הליך תחרותי

הליכים תחרותיים

 

הודעה בדבר הזמנה להגשת הצעות למתן שירותי דגימות

לקביעת הרכב הפסולת תכולת הפחים הכתומים והשקיות הכתומות

חברת ת.מ.י.ר. - תאגיד מיחזור יצרנים בישראל בע"מ (חל"צ) (להלן: "תמיר") מודיעה בזאת על הזמנה להציע הצעות למתן שירותי דגימות לקביעת הרכב הפסולת תכולת הפחים הכתומים והשקיות הכתומות, בהתאם ובכפוף לאמור במסמכי ההזמנה המפורסמים במלואם באתר האינטרנט של תמיר בכתובת www.tmir.org.il ואשר מהווים חלק בלתי נפרד מהודעה זו (להלן: "מסמכי ההזמנה").

  1. רשאים להגיש הצעות אך ורק מציעים העונים, בין היתר, על כל תנאי הסף המפורטים במסמכי ההזמנה.
  2. המעוניין לפנות לתמיר בשאלות הבהרה על מסמכי ההזמנה, רשאי לפנות באמצעות דואר אלקטרוני בלבד לתיבת הדואר הבאה: homarim@tmir.org.il באופן המתואר במסמכי ההזמנה, וזאת עד ליום רביעי ה- 1.2.2017 בשעה 12:00 בצהרים. תמיר שומרת לעצמה את הזכות להאריך את מועד זה, על פי שיקול דעתה הבלעדי.
  3. את ההצעות יש להגיש במעטפות סגורות למשרדי תמיר ברחוב שנקר 18, הרצליה, עד ליום ראשון ה- 19.2.2017 בשעה 12:00 בצהריים, בהתאם לאמור במסמכי ההזמנה. מעטפה שלא תועבר למשרדי תמיר עד למועד זה, לא תילקח בחשבון גם אם נשלחה לפני תום המועד הנ"ל בדואר או בכל דרך אחרת. תמיר שומרת לעצמה את הזכות להאריך את מועד זה, על פי שיקול דעתה הבלעדי.
  4. חוק חובת המכרזים, התשנ"ב-1992 והתקנות שהותקנו על פיו, אינם חלים על הליך זה.
  5. מובהר בזאת כי נוסח מסמכי ההזמנה הוא הנוסח המחייב, ובכל מקרה של סתירה בין נוסח הודעה זו לנוסח מסמכי ההזמנה, יגבר נוסח מסמכי הזמנה.

בכבוד רב,
חברת ת.מ.י.ר. – תאגיד מיחזור יצרנים בישראל בע"מ (חל"צ)

מסמכי ההזמנה

קובץ ניהול דגימות לדוגמה

מענה לשאלות הבהרה

 
תמיר בתקשורת
הפח הכתום בישראל
9 7 1 3 8
2 8 8 9 9 2 9
3 3 0 5 7
צרו קשר
תנאי שימוש      כל הזכויות שמורות לחברת ת.מ.י.ר תאגיד מחזור יצרנים בישראל בע"מ (חל"צ)  © 2014
Website created by     כתיבה והפקת תכנים