תפריט נגישות

חובת הרשות המקומית

רשויות מקומיות

 

חוק האריזות מחייב את האחראים לפינוי פסולת בישראל, ביניהם הרשויות המקומיות, לקבוע וליישם הסדרי הפרדה, איסוף ופינוי של פסולת אריזות וזאת החל מיום 1.3.2011.

על פי מדיניות המשרד להגנת הסביבה, הרשויות המקומיות רשאיות לקבוע אחד מהסדרי ההפרדה לפסולת האריזות.

להלן הסדרי ההפרדה לפסולת האריזות:  

  1. "רטוב - יבש"

  2. "שלושה זרמים" או "פסולת אריזות" (פח כתום)

  3. "זרמים ייעודיים" (בכפוף לאישור תמיר)

אי קביעת אחד מההסדרים הנ"ל הינה עבירה על הוראות חוק האריזות.

בנוסף, חוק האריזות קובע כי כל אחת מהרשויות המקומיות מחוייבת להתקשר בהסכם עם גוף מוכר, במסגרתו אמור הגוף המוכר לממן את הסדרי ההפרדה, האיסוף ופינוי פסולת האריזות כפי שנקבעו על ידי הרשויות המקומיות.
נוסח הסכם זה ותנאיו חייבים להיות מאושרים על ידי המשרד להגנת הסביבה ותנאיו חייבים להיות שיוויוניים.

המשרד להגנת הסביבה אישר את ההסכם ונספחיו שהוגשו על ידי תמיר ומובאים בנוסח המצורף: 

לאחרונה, במסגרת ההכרה החדשה של תמיר מיום 30.11.16, אישר המשרד להגנת הסביבה נספח שינויים מחייב להסכם עם אחראי לפינוי פסולת.

בהתאם, נדרשת כל רשות מקומית, לחתום על נספח השינויים המצ"ב בנוסף לחתימה על הסכם ההתקשרות.

PDF_2 הסכם התקשרות הגוף המוכר עם אחראי לפינוי פסולת

PDF_2 נספח א'

PDF_2 נספח ו'1 - תוצרי מיון מהזרם היבש

PDF_2 נספח ז'1 + נספח ז'2

PDF_2 נספח ט'

PDF_2 נספח י'

PDF_2 נספח י'1- זכוכית

PDF_2 נספח יב' - רטוב יבש (מעודכן) 

PDF_2 נספח יב' - פח כתום

PDF_2 נספח יב' - זרמים ייעודיים

PDF_2 נספח יג'

PDF_2 נספח יד'

PDF_2 נספח טז'

PDF_2 נספח יז'-1 חלק א' - כללי 

PDF_2 נספח יז'-1 חלק ב' - הסדרי פסולת קיימים

PDF_2 נספח יז'-1 חלק ג' - הסדר הפרדה מבוקש

PDF_2 נספח יז'-3 - דיווח חצי שנתיים

PDF_2 נספח יז-3 - דיווח רבעונים

PDF_2 נספח יח'

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

להלן נספח השינויים הנ"ל ונספחיו:

PDF_2 נספח שינויים 

PDF_2 נספחים לנספח שינויים

 
תמיר בתקשורת
הפח הכתום בישראל
מספר פחים
1
7
8
3
6
0
מספר תושבים מפרידים
5
0
5
7
2
7
6
פסלת אריזות שנאספה בטונות
1
1
2
6
0
1
אינסטגרםיוטיובפייסבוק
צרו קשר
תנאי שימוש      כל הזכויות שמורות לחברת ת.מ.י.ר תאגיד מחזור יצרנים בישראל בע"מ (חל"צ)  © 2014
Website created by     כתיבה והפקת תכנים