תפריט נגישות

חובת הרשות המקומית

רשויות מקומיות

 

חוק האריזות מחייב את האחראים לפינוי פסולת בישראל, ביניהם הרשויות המקומיות, לקבוע וליישם הסדרי הפרדה, איסוף ופינוי של פסולת אריזות וזאת החל מיום 1.3.2011.

על פי מדיניות המשרד להגנת הסביבה, הרשויות המקומיות רשאיות לקבוע אחד מהסדרי ההפרדה לפסולת האריזות.

להלן הסדרי ההפרדה לפסולת האריזות:  

  1. "רטוב - יבש"

  2. "שלושה זרמים" או "פסולת אריזות" (פח כתום)

  3. "זרמים ייעודיים" (בכפוף לאישור תמיר)

אי קביעת אחד מההסדרים הנ"ל הינה עבירה על הוראות חוק האריזות.

בנוסף, חוק האריזות קובע כי כל אחת מהרשויות המקומיות מחוייבת להתקשר בהסכם עם גוף מוכר, במסגרתו אמור הגוף המוכר לממן את הסדרי ההפרדה, האיסוף ופינוי פסולת האריזות כפי שנקבעו על ידי הרשויות המקומיות.
נוסח הסכם זה ותנאיו חייבים להיות מאושרים על ידי המשרד להגנת הסביבה ותנאיו חייבים להיות שיוויוניים.

המשרד להגנת הסביבה אישר את ההסכם ונספחיו שהוגשו על ידי תמיר ומובאים בנוסח המצורף: 

 
תמיר בתקשורת
הפח הכתום בישראל
1 0 3 7 5 5
2 9 0 3 2 4 6
3 4 4 7 6
צרו קשר
תנאי שימוש      כל הזכויות שמורות לחברת ת.מ.י.ר תאגיד מחזור יצרנים בישראל בע"מ (חל"צ)  © 2014
Website created by     כתיבה והפקת תכנים